Tuesday, February 2, 2016

2087. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Trúng mùa bệnh


Ảnh PCH - Scibilia, 29.1.2016ho thứ 1000

dũng tuyền.  huyệt đóng ho           khan
bấm vô nhừ tử
nghe tràn cung mây
cái ho
       mày ở ban ngày
đêm sao cò kéo
làm đày đọa ta
một nửa đời ho không ra
đời sau một nửa ho gà kinh niêncầm nhiễm

biến biến biến         hô
biến
mày mà không biến
phiên tao tìm đường
dịch cầm gì cứ ngả nghiêng
mắc dịch ngả ngớn
ôm truyền nhiễm
dzô
gối.  mền.  nùi cả trong mơ
thấy con gà chết
ngồi chờ dưới chân


hoàng xuân sơn
ba tháng một 2016