Saturday, February 27, 2016

2139. UỐNG RƯỢU Ở QUÊ NGƯỜI Photo by Phạm Cao Hoàng




uống rượu ở quê người
photo by Phạm Cao Hoàng


thung lũng Fox – 7.7.2014