Tuesday, February 23, 2016

2125. CA SĨ HUYỀN THOẠI SONNY JAMES (May 1, 1928 – February 22, 2016) và bài hát APACHE

CA SĨ HUYỀN THOẠI
SONNY JAMES
(May 1, 1928 – February 22, 2016)

và bài hát
APACHE
bấm vào ảnh dưới đây để nghe/ xem: