Monday, February 22, 2016

2124. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: BỐ CỤC MÙA ĐÔNG - sơn dầu 50 cm x 64 cm


t r a n h
đinh trường chinh 


B Ố  C Ụ C  M Ù A  Đ Ô N G
sơn dầu  50 cm x 64 cm
đinh trường chinh