Thursday, February 18, 2016

2117. Tranh ĐINH CƯỜNG Phố núi


t r a n h
đinh cườngP H Ố   N Ú I
SƠN DẦU ĐINH TRÊN GIẤY –  29.7.2015