Friday, February 19, 2016

2118. TRẦN HOÀI THƯ Mừng em


TRN HOÀI THƯ
M ừ n g  e m

Mừng em không nhớ tháng năm
Quên căn phòng với mộ phần em chôn
Không nhớ có nghĩa  an nhiên
Để tiếp tục với xích xiềng nghiệp oan
Thấy em đôi mắt lạc hồn
Trên đầu mang nặng cái vòng kim cô...

Trần Hoài Thư
19.2.2016