Thursday, January 21, 2016

2060. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN chim. và lá


Ảnh: wallpaperscraft.comhóa vàng theo Cường, Phùng , Hoàng, L.Thiệp, Toại, Diễm…


chừ thì dưới nớ đông vui
trên ni vài mống ngậm ngùi đông tây
sâm thương ai rót cho đầy
năm vui cũng cạn tháng gầy hao thêm
ngày cùn. mặt mũi lấm lem
xin em nhát chổi bên thềm quét mây
cho chim về rộng đường bay
mang hồn cọ biếc xanh đầy vai lưng
về na-tích vẽ lại
rừng
ngoài sân chiếc lá
vàng chung nỗi buồn


hoàng xuân sơn
13 jan. 2016