Thursday, January 21, 2016

2061. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tĩnh vật mùa đông


t r a n h
đinh trường chinh 

TĨNH VẬT MÙA ĐÔNG
oil on canvas  -  60 cm  x 76 cm
Thực hiện: 20.1.2016