Tuesday, January 19, 2016

2057. TƯỞNG NIỆM ĐINH CƯỜNG: "Chiều nay thấy con chim đỏ trong rừng đông mà nhớ Bố " - Tranh Đinh Trường Chinh


t ư ở n g   n i ệ m
đinh cường


"Chiều nay thấy con chim đỏ trong rừng đông mà nhớ Bố "
sơn dầu , 18 inches x 20 inches
18.1.2016
đinh trường chinh