Thursday, December 17, 2015

2197. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Một chốc, lại bước


Ảnh PCH  (2015)khoan nhượng


nằm di
mà ngỡ đời du
bước ra khỏi mộng
tù mù bóng cây
thai hoang
một bước rất gầy
thầm nghe nhạc chảy
trùng vây
bụi
bờ
rồi mềm một ánh trăng thơ
ngộ xanh như buổi
hái tờ nguyệt khai
với thuyên cầm.  chép
không lời
du về mộng cũ
chúi
rời
bước didao ánh


chốc chốc
bật
dậy
làm thơ
đèn tắt
tắt           bật
chẳng sờ thấy nhau
ánh đời
như một ánh daokhông sợ


cứ để đèn
       cứ chong         đèn
hơi đâu quỷ mị
lấn chen vào thần
giũ đời
rụng cái tà huân
thì con nước ngược vui mừng
chẳng sao
ma thiêng ngụ ở trên lầuôm


một gối nằm
một gối ôm
gối nào mới ngã
lồm cồm dưới chân
đời sao vẫn cứ ôm đồm


hoàng xuân sơn
28 juillet 2015