Sunday, December 13, 2015

2189. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Thúy Uyên & Trịnh Quốc Hưng


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


Chân dung Thúy Uyên:
pastel trên giấy Canson, 18" x 24",
thực hiện năm 2011

Chân dung Trịnh Quốc Hưng:
sơn dầu trên bố, 18" x 24",
thực hiện năm 2014

Trịnh Quốc Hưng trong studio TV,
Virginia, 2013

Thúy Uyên và chân dung
đang hoàn thành, Virginia, 2011