Saturday, November 7, 2015

2118. Tranh TRƯƠNG VŨ: 5 bức tranh mùa thu


T r a n h
TRƯƠNG VŨ
5 bức tranh mùa thu

Vào thu: sơn dầu trên bố, 48" x 36",
thực hiện năm 2014


Rộn ràng trong rừng thu: sơn dầu trên bố, 48" x 36",
thực hiện năm 2014


Như tuổi vào thu: sơn dầu trên bố, 48" x 36",
thực hiện năm 2015


Nhà hoang trong ngày thu: 
chất liệu hỗn hợp trên ván ép, 24" x 36",
thực hiện năm 2010


Cơn lũ ngày tàn thu: sơn dầu trên bố, 30" x 30",
thực hiện năm 2014