Friday, October 16, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: TUYỂN TẬP THƠ 45 NĂM (1969-2014) của NGUYỄN LƯƠNG VỴ
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

TUYỂN TẬP THƠ 45 NĂM
(1969-2014) của NGUYỄN LƯƠNG VỴ


Nhà xuất bản Sống ấn hành -  Tháng 10-2015.
Sách dày 700 trang, giá bán $34/cuốn chưa kể cước phí bưu điện.
Muốn có sách xin thư về:
Vy Nguyen
PO Box 20022
Fountain Valley, CA 92728-0022
Kèm theo chi phiếu $40 USD
(sách + cước phí bưu điện) ghi tên Vy Nguyen.
Hoặc email cho tác giả:
luongvynguyen2@gmail.com