Sunday, September 13, 2015

1978. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Võ Quốc LinhT r a n h
TRƯƠNG VŨ


Chân dung Hoàng Ngọc Tuấn,
sơn dầu trên bố, 20" x 24", 2014 (Sưu tập của Tiền Vệ)

Chân dung Nguyễn Hưng Quốc,
sơn dầu trên bố, 20" x 24", 2014 (Sưu tập của Tiền Vệ)

Chân dung Võ Quốc Linh,
sơn dầu trên bố, 20" x 24", 2014 (Sưu tập của Tiền Vệ)

Nguyễn Hưng Quốc, Trương Vũ, Hoàng Ngọc Tuấn
tại Washington, DC (2013)

Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Võ Quốc Linh
tại Washington, DC (2013)