Monday, August 31, 2015

1956. Tranh của họa sĩ Trương Vũ (3) Kim Các Tự trong hồi tưởng / Đời sống trong hang độngT r a n h
TRƯƠNG VŨ


Kim Các Tự trong hồi tưởng
sơn dầu trên bố, 24" x 30"
2007
  
Đời sống trong hang động
sơn dầu trên bố, 30" x 24" 
2007
(sưu tập Nguyễn Thị Thanh Bình)