Friday, July 10, 2015

1830. NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH : NGUYỄN QUANG HIỆN, nhân danh một người làm thơ…NGUYỄN QUANG HIỆN,
nhân danh một người làm thơ…

Nguyễn Thị Khánh Minh

Trong tập thơ Sài Gòn Nơi Tôi Đã Vui Chơi Và Nhỏ Lệ*, trang 31, bài thơ “Gửi Nhà Văn John Steinbeck”, tôi đọc được những câu thơ khiến tôi phải ghi chú, nhủ lòng, chắc mình sẽ viết được gì đó về nhà thơ -mà mình đã thích từ hồi sinh viên- này,

… nhân danh tôi
một thanh niên Việt Nam bình thường
một người làm thơ
cho quê hương cho tình yêu cho cuộc đời
chào mừng ông, John Steinbeck…

Tôi chỉ muốn biết, nhân danh một chàng thanh niên Việt Nam, và nhất là nhân danh một người làm thơ, ngoài việc chào một nhà văn Mỹ nổi tiếng đến Việt Nam, xa hơn, nhà thơ Nguyễn Quang Hiện đã nhân danh tước-hiệu đẹp đẽ muôn đời ấy, nói gì về Quê Hương Tình Yêu Cuộc Đời?

Nội việc xếp phạm trù Tình Yêu ở giữa Quê Hương và Cuộc Đời trong câu thơ trên đã khiến tôi trực cảm, người làm thơ gắn bó cảm xúc vào hiện thực cuộc sống với cả ý nghĩa tâm linh của nó.

Và tôi cũng vào thơ Nguyễn Quang Hiện với trình tự tâm linh ấy, Quê Hương-Tình Yêu-Cuộc Đời, theo bàn tay chỉ đường rất cô đơn này.