Saturday, June 27, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 65 - TRUYỆN TRẦN HOÀI THƯ - TẬP TẢN VĂN THEO DẤU NHÀ THƠ CỦA VÕ CHÂN CỬUGIỚI THIỆU SÁCH MỚI
THƯ QUÁN BẢN THẢO
SỐ 65 – THÁNG 7.2015
Chủ đề:

TƯỞNG NIỆM
NHÀ VĂN HOÀNG NGỌC HIỂN (1942-2014)

Muốn có số báo này, bạn đọc liên lạc về địa chỉ:
  
TRUYỆN TRẦN HOÀI THƯ


Gồm những truyện ngắn đã đăng
trên các tạp chí tại Sài Gòn trước 1975:
Văn Học, Khởi Hành, Thời Tập,
Trình Bày, Nghiên Cứu Văn Học, Ý Thức

Nhà xuất bản Thư Ấn Quán 2015


THEO DẤU NHÀ THƠ


Tập tản văn của Võ Chân Cửu
viết về các nhà thơ miền nam trước và sau 1975
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2015