Tuesday, June 2, 2015

1746. Thơ BÙI GIÁNG TA VỀ
BÙI GIÁNG
TA VỀ

Hommage à Bùi Giáng
dinhcuong


Ta về giũ áo đười ươi
Trút tờ phong nhã cho người phụ nhau
Em về thảng hoặc mai sau
Diệu Hoa lầu các đêm nào hóa sinh
Còn nghe cơn cớ bất bình
Đầu xuân rất mực biên đình ra hoa
Em về giũ áo phù sa
Trút quần phong nhụy cho tà huy bay


Bùi Giáng