Tuesday, May 12, 2015

1703. Thơ LÊ VĂN TRUNG Ngày xaEm nào hiu gia cơn say
Ta chiêm bao thy mt ngày rt xa
Tình không không ca không nhà
Lòng như mây trng bay qua bin chiu
S tan vào cõi tch liêu
Mt đi cát bi cun triu bão giông
Ta là bóng ca hư không
Tình em là no vô cùng khói sương
Em nào hiu gia tai ương
Ta như mây gió trên đường chim bay
Bù em mt cc su đy
Ung cho ta thy mt ngày đã xa


Lê Văn Trung
1 9 6 9