Sunday, April 26, 2015

1657. Thơ ĐINH CƯỜNG Thức dậy ngồi gõ lem nhem trong đêm khuya lại thấy ông Bùi Giáng đến rủ rong chơi ...


Photo by PCH - Scibilia, April 2014


Gởi Bửu Ý,


Níu vai phố rộng xin về
Với cây gió trút với hè nắng rung.
( Bùi Giáng )


Thức dậy. ngổi gõ trong đêm khuya
gõ một thành hai. gõ ba thành bốn
đêm dài chưa qua. rừng ngoài kia
thức canh ta. cám ơn rừng đã xanh
mùa lá non. cám ơn suối ngủ đi .và

đêm chưa hết sáng. gõ hoài lem nhem
gõ qua gõ lại.  gõ năm thành sáu  
tiếng tù và như xa. bỗng ông Bùi Giáng
hiện ra  lưa thưa râu bạc. chân không
bước đều. bước sáu thành bảy bưóc liều
lĩnh qua . và rồi  trời đã sáng ra ...


Virginia. April 26 , 2015
Đinh Cường


-  Bản vẽ bút bi 
trên vỏ bao thuốc lá 
của Bùi Giáng - SaiGon 1988 


- Bùi Giáng , đi về với gió du côn 
sơn dầu trên giây 
- đnhcuong -  Virginia 1991