Monday, April 27, 2015

1658. Phan Bá Chức: TRÁCH PHẬN Dân ca bài chòi Phú Yên
Dân ca bài chòi Phú Yên
Lời: Nguyễn Hữu Ninh
Nhạc: Phan Bá Chức
Trình diễn: Phan Bá Chức


Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem