Saturday, February 28, 2015

1547. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Xoang
             hát xoang muôn điệu            
mồ côi thạnh tình          
hxs


khi không gã râu xồm nhảy xổ vào ngồi giữa râu rậm
sáng đậm đặc hương cà phê chừ loãng xương nùi băng giá
ôi thôi cuộc đời có gì chẳng bốc hơi
năm nay xuất hành hướng nào ông thầy chỉ giùm
gậy gộc gùn ghè sung mãn cú chơi
[cái miếu âm hồn xã nghĩa coi bộ xỉa cú nào ngã cú đó]
thiệt rầu đương nắng khi không tuyết đổ ào ào
kệ râu tóc giả lả đất trời
xương xóc máu me hồ đồ hậu đậu
xuânơixuânơixuânơi
xuân


Hoàng Xuân Sơn

hăm bảy.  hai.  mười lăm