Sunday, January 11, 2015

1401. Thơ ĐINH CƯỜNG Qua sông


ĐINH CƯỜNG
Q u a   s ô n g

Gởi chị Nguyệt Mai,


Tám giờ còn sớm quá không
phủi chân lên đắp chăn bông niệm thầm

bao nhiêu sách Phật đầu nằm
là bao nhiêu ánh trăng rằm chỉ tay

phải rồi Phật nói rất hay
chỉ trăng. đừng tưởng tay là mặt trăng

nên chi ta tự đi tìm
muốn thân an lạc là niềm tự tin 

rằng từ trong cõi vô minh
thấy ta như bóng với hình đùa chơi

mai kia trời lại xanh trời
vẽ thêm cánh nhạn bóng rơi mặt hồ

sóng chao gợn. sóng xô bờ
thấy ai như thấy Phật Bà qua sông


Virginia, January 11, 2015
Đinh Cường


- Phật Bà qua sông 
sơn dầu trên giấy 
dinhcuong