Thursday, January 8, 2015

1386. Thơ LỮ QUỲNH Xin nhẹ tay buông


Lữ Quỳnh
Xin nhẹ tay buôngrồi ra đời cũng nhẹ tênh
trăm năm thuyền khẳm.  bồng bềnh biển dâu
tưởng rằng không qua nổi cầu
sông  mê sóng lớn dòng sâu khó lường
 nghiệp nhân xin nhẹ tay buông
biết bao oan khuất. thiên đường dợm chân
tâm nay nến sẵn ân cần
thắp lên ánh đạo. pháp thân hướng người


Lữ Quỳnh
January 7- 2015