Monday, January 5, 2015

1378. Thơ LỮ QUỲNH Có không


Lữ Quỳnh
C ó  k h ô n gxác tan. hồn biết có còn
văn khoa trường cũ lối mòn dấu rêu
tuổi hai mươi em yêu kiều
bước qua thế giới không người trần gian
bên kia bờ giác ngỡ ngàng
dấu xưa có lẫn sen vàng pháp thân
có không. không có một vầng
trăng xưa thiên cổ. bóng lần tịch liêu

Lữ Quỳnh
January 4, 2015