Monday, December 22, 2014

1344. Thơ ĐINH CƯỜNG Trở chiều, tạm nghỉ thời gian

Trở chiều, ngồi lại cời than
Nhen bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh 
( Tô Thuỳ Yên )


Ngồi im trong dáng tịnh này
mai kia mốt nọ nằm mê giữa trần

ba sinh là cõi phù vân
chim bay biển bắc tần ngần quay lui

bóng chim hay bóng bạn ơi
chao trên dòng nước như lời gọi nhau …

Virginia, December 22, 2014
Đinh Cường

- Nhạn và ánh trăng 
mực đen trên giấy 
dinhcuong