Saturday, December 13, 2014

1318. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa đi


Đ
INH CƯỜNG
T r ư a  đ i


- Người đi 
màu cà phê và mực đen 
đinhcuong


Uổng công, bãi ấy đi về một ta...
( Tô Thuỳ Yên  )


Trưa đi trong chút nắng vàng
cây quen xanh biếc nay thành nhánh khô

gió từ rừng kêu vi vu
nghe ra mới biết sương thu vọng về

mùa đông. mây xám màu chì
ửng lên chút nắng là vì thương cây

trưa đi. im. nhìn nhạn bay
sao không để dấu. ô hay nhạn kìa

con sông nào cũng xuôi về
biển xanh sóng vỗ đêm ngày mãi thôi

trưa đi vẫn một mình tôi …


Virginia, December 13, 2014
Đinh Cường