Friday, October 3, 2014

1087. THƠ WISLAWA SZYMBORSKA Nhà thơ Ba Lan ( 1923 - 2012 ). Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu

 Bắt đầu đăng thơ từ năm 22 tuổi trên phụ trang hàng tuần của nhật báo Dziennik Polski và tiếp tục phổ biến sáng tác của mình trên các nhật báo và tạp chí. Từ năm 1952 ( xuất bản tập thơ đầu tiên ) đến lúc qua đời vào năm 2012, đã lần lượt cho phát hành gần 20 thi phẩm, trong đó một số lớn được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Bà đưc trao bng Tiến sĩ danh dca Đi hc Adam Mickiewicz ti Poznan ( 1995 ), và đã đưc tng nhiu gii thưng văn hc : gii thưng Goethe ca Đc ( 1991 ); gii thưng Herder ca Áo ( 1995 ); gii thưng ca Hi Văn Bút Ba Lan ( 1996 ).

Giải Nobel Văn học năm 1996. "Szymborska Vin Hàn lâm Thy Đin mun vinh danh mt đi din – mt đi din có sthun khiết và sc mnh lthưng và cng ci - ca mt quan đim thơ ca. Ca thơ ca vi tư cách là mt  phn hi đi vi cuc sng, mt li sng, ca nghthut ngôn tvi tư cách là tư tưng và trách nhim" . ( Tuyên dương ca Vin Hàn lâm Thy Đin –Birgitta Trotzig, nhà văn, thành viên Vin Hàn lâm Thy Đin. Award Ceremony Speech - Bn tiếng Anh ca Rika Lesser. )

Ngày 17/1/2011 Tng thng Ba Lan Bronislaw Komorowski đã trao tng bà phn thưng cao nht ca nhà nưc : Huân chương Đi bàng trng “đghi nhn nhng cng hiến ca bà cho nghthut Ba Lan và nhng thành tu xut sc ca bà trong lĩnh vc văn hc”.

Nét ni bt trong thơ WISLAWA SZYMBORSKA là  ngôn t, gin d, cô đng mà chính xác; bà thưng xuyên sdng shài hưc, châm biếm, ngay cnghch lý, đlàm ni bt ni dung sâu sc. Đtài ưa thích là cuc sng thưng ngày, đưc kli mt cách tinh tế, lm khi ma mai, khi đu cho nhng chiêm nghim có màu sc triết lý.

( Thân Trọng Sơn )

Đọc tiếp