Friday, August 29, 2014

969. Thơ ĐINH CƯỜNG Sông chiều


ĐINH CƯỜNG
Sông chiều


- Sóng 
sơn dầu trên giấy 
dinhcuongUn lên khói rạ bay sang sông chiều
( Trần Vạn Giã )

Sáng tinh mơ chim đã kêu
mấy câu lục bát trên link sao buồn

người từ đất cũ qua truông
ruộng khô. cày cuốc. nhìn suông đất trời

sáng nơi đây. dậy. tôi ngồi
lặng im. rừng thức. xanh ngời lá xanh

nhưng sao như thấy buồn tênh
nhớ un khói rạ. lửa miền núi kia

sông chiều lau sậy lưa thưa
mà sao nhớ quá đò đưa thuở nào

đò đưa. cuốc đất về không
tay em cầm nón. má hồng. thôi qua …

Virginia,  Aug 29, 2014
Đinh Cường

Bâng khuâng một chút vườn sau  
Ảnh PCH – Tuy Hòa, January 2012