Sunday, August 10, 2014

916. Thơ ĐINH CƯỜNG Nẻo về


ĐINH CƯỜNG 
N ẻ o  v ề


- Niệm
sơn dầu trên giấy
dinhcuongGiờ này trên Thị Ngạn Am
Thầy ra đứng lặng bên thềm nhìn mây

mây đồi xa. đồi trà xanh
đồi tiếp đồi. nắng vàng hanh. chiều rồi

ngày nay rằm. chùa đông người
sáng đi với bạn ra ngồi quán thôi

nhưng tâm thì nhớ thương người
nhớ câu kinh Phật trên mười ngón tay

nhớ Thầy lần lạy quy y
nhớ theo Thầy nẻo về Thị Ngạn Am

Virginia, Aug 10, 2014
Đinh Cường


- Vách đá
sơn dầu trên canvas 30 x 30 in
dinhcuong
( coll. Mr. Hoàng Minh Trung - Sài Gòn )