Thursday, May 8, 2014

746. CÁM ƠN EM Nhạc Nguyễn Trọng Khôi - Tác giả hòa âm và trình bày

c a   k h ú c   m ớ i

cám ơn em

Nhạc Nguyễn Trọng Khôi
Tác giả hòa âm và trình bày

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe:


http://phamcaohoangaudiovisual.blogspot.com/2014/05/338-cam-on-em-nhac-nguyen-trong-khoi.html