Monday, April 28, 2014

723. Em đi về phía ấy Thơ B.T. – Nguyên Long phổ nhạc Hòa âm Nguyễn Trọng Khôi Tiếng hát Nguyễn Ngọc Phong

C A   K H Ú C   M Ớ I

em đi về phía ấy
thơ B.T. – Nguyên Long phổ nhạc
hòa âm Nguyễn Trọng Khôi
tiếng hát Nguyễn Ngọc Phong

(Bấm vào ảnh dưới đây để nghe)