Thursday, March 20, 2014

653. Thơ MAI QUANG Khi khôngZen garden  (Nguồn: internet)


1. Khi-không
trăng rớt sau vườn
Giò lan cắn nụ vô-thường
mím chi.

2. Vừa tròn một niệm quy y
Bổn-lai
cát đá từ-bi nẩy mầm.

3. Sao Mai vỡ giọt trầm ngâm
Ba nghìn thế-giới hòa âm nhạc trời.


4. Bạch Ngài Đạt-ma Tổ-sư
Quảy chi chiếc dép chân-như
độc hành.

5. Thoại-đầu trốn
chạy loanh quanh
Trèo lên công-án hoành hành thiền-sư.

6. Bươi lò nhật-nguyệt xem chơi
Trong tro lạnh đã nhuyễn nhừ vô-ngôn.


Mai Quang


6 5 3