Thursday, February 6, 2014

555. Thơ ĐINH CƯỜNG Vui nhìn ảnh bạn từ Orléans ghé Huế


ĐINH CƯỜNG
Vui nhìn ảnh bạn từ Orléans ghé Huế


Bác Tiến ghé nhà vui không Mưa [1]
Vũ trụ thơ ra Huế khi vừa
Tết xong nhưng vẫn còn vui Tết
bạn bè lâu mới gặp lại nhau

nhìn ảnh bạn cười nhớ Gái Quê [2]
tập thơ Hàn Mặc Tử năm rồi
bỏ công sưu tập in đầy đủ
Vỹ Dạ bạn về có ghé qua

Hàng Me cũng có thời bạn ở
nay về Bửu -Ý- Của - Hàng - Me [3]
Hàng Me xưa có nhiều cô đẹp
nay đọan đường toàn Tây - ba - lô

hề chi Huế vẫn còn thơ mộng
như thơ Bùi Giáng nhớ dạ thưa
dạ thưa xứ Huế bây giờ
vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương

Virginia, Feb. 6, 2014
Đinh Cường

[1] tên ở nhà của Ý Nhiệm, con gái đầu Bửu Ý

[2] Đặng Tiến, tác giả nhiều bài nhiều sách
phê bình văn chương . Vũ Trụ Thơ I và II
do Thư Ấn Quán in lại 2008

Gái Quê, thơ Hàn Mặc Tử , Đặng Tiến
bỏ công sưu tầm từ bản gốc 1936
do Phương Nam và nhà xb Hội Nhà Văn 2012

[3] nhà Bửu Ý ở lâu đời đường Hàng Me


 
- Bản vẽ bìa Gái Quê - Hàn Mặc Tử
đinhcường 

- Đặng Tiến ghi nhanh, chì than đinhcường


- Anh chị Nguyễn Văn Dũng - Đặng Tiến
Huế Feb. 5- 2014