Thursday, February 6, 2014

556. Thơ ĐINH CƯỜNG Ra giêng


ĐINH CƯỜNG
Ra giêng


ghi vội 4 câu xuống napkin
ở Starbucks, khi phone PCH...

Tôi ngồi trong bóng chiều rơi
nhớ ơi vườn ngoại giếng sâu bóng gàu
gió làm rụng mấy mo cau
mẹ đi xa ngái còi tàu hụ mau

Virginia, Feb. 6, 2014
Đinh Cường


-Giếng rất xưa vườn ngoại
ĐC – Kim Long – Huế 2013