Wednesday, January 16, 2013

92. Thơ ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi sau ngày tuyết bất ngờ

đường trơn
tuyết đọng chưa tan
đi qua con suối
đóng băng mấy tầng
rừng như đứng
chịu tang chung
giải khăn trắng tuyết
phủ choàng nhánh khô
còi tàu hụ
nhớ giang hồ
lên ga khuya lạnh
gió mờ mịt xa
Sông Mao qua
đến ga Truồi
than bay đốm sáng
tàu xuôi mấy chiều
người đi
bóng đổ liêu xiêu
đường trơn
tuyết đọng
đìu hiu
Tết rồi …

ĐINH CƯỜNG
Virginia, January 9, 2012 ĐÔNG  XÁM  
Sơn dầu trên giấy 16" x 18"
Tranh Đinh Cường  

Pianist: Ernesto Cortazar


 9 2