Thursday, June 29, 2017

2950. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Còi tàu hụ, nhớ Đinh Cường


Photo by PCH - Fox Valley, 21.6.2017