Tuesday, June 6, 2017

2905. Tranh NGUYỄN TRỌNG KHÔI: AMARYLYS - Oil on canvas 18"x24"


t r a n h
nguyễn trọng khôi

AMARYLYS - Oil on canvas 18"x24"