Sunday, June 4, 2017

2902. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH (lấy cảm xúc từ 4 câu thơ của Mai Thảo) - sơn dầu trên bố - tháng 6.2017


T r a n h
ĐINH TRƯỜNG CHINH

sơn dầu trên bố - đinh trường chinh – tháng 6.2017

Ði vắng từ xa trở lại nhà
Bộ đồ cũ mặc, ấm trà pha
Tựa lưng vào vách tường thân thuộc
Trong cõi riêng buồn thấy lại ta
(MAI THẢO)