Sunday, June 4, 2017

2901. Chân dung họa sĩ TRƯƠNG VŨ - Photo by Phạm Cao Hoàng

chân dung họa sĩ
TRƯƠNG

 


Photo by Phạm Cao Hoàng • December 6, 2015