Monday, May 29, 2017

2890. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: Chân dung Nguyễn Tất Nhiên - Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá 1 & 2


t r a n h
đinh trường chinh

CHÂN DUNG NGUYỄN TẤT NHIÊN
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh - 2017

THÀ NHƯ GIỌT MƯA VỠ TRÊN TƯỢNG ĐÁ 1
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh - 2017

THÀ NHƯ GIỌT MƯA VỠ TRÊN TƯỢNG ĐÁ 2
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh - 2017