Saturday, May 20, 2017

2870. Tranh TRƯƠNG VŨ: XUÂN HOANG DÃ Sơn dầu trên bố, 40"x30", thực hiện năm 2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ


XUÂN HOANG DÃ
Sơn dầu trên bố, 40"x30", thực hiện năm 2017