Thursday, May 4, 2017

2845.Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH QUYỂN NHẬT KÝ sơn dầu trên bố 30" X 30"


t r a n h
TRƯƠNG THỊ THỊNH


QUYỂN NHẬT KÝ
sơn dầu trên bố 30" X 30"