Friday, April 28, 2017

2834. Tranh TRƯƠNG VŨ: Phác thảo chân dung NGUYỄN MINH NỮU Sơn dầu trên bố - Tháng 4.2017

Tranh
TRƯƠNG


PHÁC THẢO CHÂN DUNG NGUYỄN MINH NỮU
Sơn dầu trên bố - Tháng 4.2017