Monday, April 17, 2017

2820. TRẦN HOÀI THƯ: HÀNH TRÌNH TẠP CHÍ VĂN NGHỆ


TRẦN HOÀI THƯ
HÀNH TRÌNH TẠP CHÍ VĂN NGHỆ
TÓM TẮT

Tạp chí Văn Nghệ  được xuất bản dưới hình thức nguyệt san, chuyên về văn học nghệ thuật... Chủ nhiệm Lý Hoàng Phong. Từ số 1 đến số 4: thư ký Ngọc Dũng. Từ số 5  trở đi, thêm vào Phí Ích Nghiễm coi về phần trị sự. 

Tạp chí gồm hai thời kỳ.

Từ số 1 (tháng 2-1961) đến số 24 (tháng 6 & 7-1963)  được xem là Bộ cũ.

Sau số 24, tạp chí ngưng 4 tháng, và phát hành trở lại, gọi là Bộ mới. Bộ mới chỉ có 2 số. Số 1 Bộ mới tháng 11-1963, tức số 25, và Số 2 Bộ mới tháng 12-1963, tức số 26. Sau đó tạp chí đóng cửa vĩnh viễn. Không rõ nguyên do.

 Khác với hai tạp chí trước nó là Sáng Tạo và Hiện Đại, ra đời và hiện diện trên văn đàn khi miền Nam vẫn còn yên ổn, còn Văn Nghệ có mặt trong một thời kỳ nhiễu nhương, bất ổn,  dẫn đến sự cáo chung của nền Đệ nhất Cộng Hòa với việc Tổng Thống Ngô Đình Diệm và em là Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị phe quân nhân giết ngày 1-11-1963. Trong khi đó mức độ xâm nhập người từ miền Bắc càng lúc càng nhiều. Chiến sự không còn ở mức độ lẻ tẻ nhưng có tính cách quy mô, trận địa chiến  điển hình là trận Ấp Bắc (2-1-1963).

Riêng về mặt văn học, Văn Nghệ phải chứng kiến một cái tang rất lớn là việc văn hào Nhất Linh tự tử (7-7-1963) để phản đối chính quyền đàn áp đối lập.


Văn Nghệ số cuối cùng