Sunday, April 16, 2017

2818. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Ngày phục sinh


t r a n h
đinh trường chinh


NGÀY PHỤC SINH
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh