Saturday, April 15, 2017

2816. Tranh TRƯƠNG VŨ: Xuân - Sơn dầu trên bố, 30" X 24", thực hiện năm 2014


Tranh
TRƯƠNG VŨ


X U Â N
Sơn dầu trên bố, 30" X 24", thực hiện năm 2014