Tuesday, March 28, 2017

2794. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Belle


t r a n h
đinh trường chinh


BELLE
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh 
(Cảm hứng từ Beauty and The Beast - Tặng Thơ & Tranh)