Wednesday, March 22, 2017

2786. Tranh TRƯƠNG VŨ: PASTORALE sơn dầu trên bố, 30" X 24", thực hiện năm 2014


Tranh
TRƯƠNG VŨ


PASTORALE
sơn dầu trên bố, 30" X 24", thực hiện năm 2014