Friday, March 17, 2017

2777. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tĩnh vật mùa đông

t r a n h

đinh trường chinh  
TĨNH VẬT MÙA ĐÔNG
oil on canvas – đinh trường chinh – tháng 3.2017